Informasjon


Karmøy kirkelig fellesråd og Karmøy prosti har sammenfallende grenser med Karmøy kommune. Prostiet har åtte menigheter med et aktivt arbeid blant alle aldersgrupper. Karmøy kirkelig fellesråd har ansvar for drift og vedlikehold av alle kirkene, samt drift av gravplassene i kommunen.

 

 

Hva gjør Karmøy kirkelig fellesråd?

Kirkelovens § 14 viser de mange og forskjellige arbeidsoppgavene kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker
b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
f) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

I tillegg foretar fellesrådet tilsetting av og har i Karmøy arbeidsgiveransvaret for ca. 40 tilsatte (fordelt på 30 stillingshjemler) som lønnes over fellesrådets budsjett. I Karmøy har fellesrådet delegert tilsettingsmyndigheten til kirkelig administrasjonsutvalg (som består av fellesrådets representanter pluss 2 representanter fra de ansatte).

Kirkelovens § 15 pålegger kommunen et økonomisk ansvar for at fellesrådet kan gjennomføre alle sine oppgaver. Regler for budsjettordning, regnskapsføring og revisjon er gitt av departementet.