Veiledning ved dødsfall


Alle med bostedsadresse i kommunen har rett til et gravsted i kommunen. ( Gravplassloven §6, første ledd) De fleste synes nok det er enklest å overlate gravferden til et begravelsesbyrå, slik som er blitt veldig vanlig i dag. Imidlertid er det mye som familien kan ordne med og organisere selv, hvis man ønsker det. For mange kan det være en god ting for sorgbearbeidelsen å kunne være delaktig i gravferden i større eller mindre grad.

Dersom noen er i tvil om hvor en kan henvende seg, kan servicetorget ( tlf.52810001) svare på spørsmål.

 

 

Ansvarlig for gravferden

I henhold til Gravplassloven § 9 skal det være én ansvarlig for gravferden som tar avgjørelser om blant annet:

  • Hvorvidt avdøde skal kremeres eller om det skal være jordbegravelse
  • Hvilket seremonisted som skal benyttes ved gravferden
  • I hvilken kommune, gravplass og grav avdøde skal gravlegges i

Ansvarlig for gravferden vil være ansvarlig for utgifter i forbindelse med gravferden. Ved nedsettelse av urne/kiste i et eksisterende gravsted, skal dette skriftlig godkjennes av fester. Det er fester som vil motta faktura på festeavgift etter at gravlegging har funnet sted.

Den som er ansvarlig for gravferden vil ofte legge vekt på avdødes ønsker, men det er ingen lovmessig plikt til dette. Dersom ingen sørger for gravferd, skal den besørges av kommunen. Kommunen får da alt ansvaret som ellers ligger til den av de etterlatte som er ansvarlig for gravferden.

Hvem har rett til å være ansvarlig for gravferden?


Dersom det ikke foreligger noen spesiell erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden i følgende rekkefølge: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden, og retten går da videre til den neste i rekken av etterlatte. Ved uenighet om hvem som har rett til å sørge for gravferden, skal saken avgjøres av kommunen der avdøde bodde. Dette kan skje der f.eks. flere søsken som var barn av avdøde ikke er enige om hvem som skal ha ansvaret. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

I tillegg til at pårørende må ta stilling til hvem som skal være formelt ansvarlig for gravferden, må de også ta stilling til hvem som skal ha formelt ansvar og råderett over selve grevstedet. Den som eier gravstedet titteleres «ansvarlig for grav» frem til det er gått 20 år og fredningstiden er utløpt.

 

Festeansvarlig

En grav er fredet i 20 år etter første gravlegging. Deretter kan man forlenge festetiden med 10 år om gangen mot festeavgift. I fredningstiden betales det ikke festeavgift.

Ved bruk av kistegrav kan det også festes en grav ved siden av til fremtidig bruk. I slike tilfeller må det betales festeavgift fra starten av for den graven som ikke er blitt tatt i bruk. Ved gravlegging i denne får man ikke frigrav.

 

 

Valg av grav

Gravferdslovens §6:

”Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her. —-”

Alle har rett til fri grav i hjemkommunen. Denne graven tilvises av gravplassmyndigheten som i Karmøy er Karmøy kirkelig fellesråd.

 

 

Kistegraver

Ved tildeling av en ny kistegrav vil den være frigrav i 20 år.

Kistegraven kan ikke benyttes til ny kistegravlegging før etter 20 år.Urner kan imidlertid settes ned i en kistegrav, uavhengig av
fredningstiden, da disse gravlegges grunnere enn kisten og dermed ikke bryter gravfreden.

Når det er gått 20 år siden gravlegging av kisten, må ansvarlig for graven ta stilling til om en ønsker å beholde graven eller om den ønskes slettet.

Velges det å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av festeavgift, fastsatt av Karmøy kommune.
Ved gjenbruk av en festet grav, velger man samtidig bort retten til frigrav.

 

 

Festegravsted (dobbel grav)

I forbindelse med et dødsfall, kan det etter avtale reserveres en kistegrav ved siden av den tildelte frigraven. Det må betales festeavgift for den reserverte graven fra avtalen inngås.

Når grav nr.2 i et festegravsted tas i bruk, velger man samtidig bort retten til frigrav for den som gravlegges i grav nr 2.

 

 

Urnegraver

En urnegrav er normalt delt i fire like store deler, med plass til fire urner.
Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år, tilsvarende
fredningstiden.

Hvis graven jevnlig benyttes til nedsettelse av nye urner med kortere intervall enn 20 år, vil frigravsperioden likevel være 20 år.

Når det er gått 20 år siden første gravlegging av urne, må ansvarlig for graven ta stilling til om en ønsker å beholde graven eller om den ønskes slettet.

Velges det å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av
festeavgift, fastsatt av Karmøy kommune.


Ved gjenbruk av en festet grav, velger en samtidig bort retten til frigrav.

 

 

Navnet minnelund


«Navnet minnelund» er et alternativ til «vanlig gravsted med gravminne/ gravstein» Her er anledning til å få navnet til avdøde skrevet på en egen plate på minnelunden, mens selve gravstedet er anonymt. Ansatte ved gravlunden har ansvar for vedlikehold av området. 

I en navnet minnelund settes urner eller kister ned på et gravfelt på vanlig måte, og pårørende må gjerne være tilstede ved nedsettelsen.

Navneplate i bronse med størrelse 15 X15 cm. monteres på et felles minnesmerke på feltet, ikke på den enkelte grav. Minneplate kan bestilles hos et steinfirma.

Feltet og minnesmerket vedlikeholdes av Karmøy kirkelig fellesråd.
I forbindelse med bestilling av grav i navnet minnelund, kan det ikke reserveres grav eller urnegrav ved siden av tildelt grav.

Navnet minnelund tilbys på Avaldsnes gravplass.

 

Anonym minnelund

En anonym grav har ingen ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for forvalter. Ingen kan kreve gravminne montert på anonym grav, og en anonym grav kan ikke festes.

I Karmøy kommune tilbys anonym minnelund på Stangeland gravplass.

 

 

Gravminnet


Lovverket fastsetter rammene for utforming av et gravminne i forhold til tekst, kvalitet og dimensjoner. Gravminnet skal godkjennes av Karmøy kirkelig fellesråd før montering. Alle gravminner skal være sikret mot å bli veltet, dette er festers ansvar. 

På nye gravområder med kistegrav kan gravminnet settes opp etter ca. 4 måneder, mens det må gå 4-6 måneder på gamle gravområder. Ved urnenedsettelse kan gravminnet monteres umiddelbart.

 

 

Forvalters ansvar

Ansatte ved gravlundene har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. 

Graven skal være klar i god tid før begravelsen, og fremstå ryddig og sikker. Det skal være ryddet adkomst for gravfølget og nødvendig utstyr skal være utplassert. Graven lukkes og ordnes så snart gravfølget har forlatt graven.

Dersom pårørende ikke tar bort blomster/kranser, blir disse fjernet av gravplasspersonalet når de er visnet. Når støtten er på plass, blir området planert og tilsådd.

 

 

Askespredning

Ved ønske om askespredning kreves en særskildt godkjenning av statsforvalteren.

Det gis ikke mulighet for å få navn og dato på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt. 

Her er link til søknadsskjema hos statsforvalteren:  https://www.statsforvalteren.no/nn/portal/Nyhende/2018/07/sok-om-askespredning/

 

Tilbake