Gravferd i kirken


Å miste en man står nær, kan være tungt å bære. Mange kjenner seg hjulpet av , og finner ro i rammene av en kirkelig gravferdssermoni.

I en kirkelig gravferd legges det til rette for en god avskjed. Sammen overlater vi den avdøde i Guds hender. Minneord, lystenning, skriftlesing, musikk og bønner gir håp og trøst og gjør seremonien betydningsfull for venner og familie.

Begravelse eller bisettelse?
Avhengig av avdødes ønske, må pårørende avgjøre om det skal være kistebegravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. Ansvarlig for bisettelsen får brev når urnen har returnert fra krematoriet, og tilbud om å avtale tidspunkt for nedsettelsen. Urnen skal settes i jorden seneste 6 måneder etter bisettelsen. De tilsatte ved gravplassen bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være til stede. Som regel er dette en privat seremoni, men Den norske kirke eller andre tros- / livssynssamfunn vil også kunne delta dersom de etterlatte ønsker det.

 

I Karmøy kommune velger nærmere 100% en kirkelige gravferdsseremoni.

Har du spørsmål omkring gravferd i kirken, ta kontakt med servicetorget på tlf. 52810001.

 

Gravferd i kirken for ikke- medlemmer.

Selv om man ikke er medlem, kan man ha gravferd i en kirke.

Når avdøde ikke er medlem, vil Karmøy kirkelig fellesråd fakturere for leie av kirke/ kirketjener og organist.

Prisen for leie av kirken er i mellom 4000,-og 5000 kr. inkl. kirketjener. Pris for organist er kr. 2000,-

Begravelsesbyrået fakturerer ellers for sine tjenester som normalt.

 

Tilbake