Høring om forskrift om gravplassvedtekter, Karmøy kommune, Rogaland


Karmøy kirkelig fellesråd er gravplassmyndighet i Karmøy, og fastsetter gravplassvedtekter med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 første ledd. Gravplassvedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før de trer i kraft.

I sak 7/22 vedtok Karmøy kirkelig fellesråd å sende på høring forslag til «Forskrift om gravplassvedtekter, Karmøy kommune, Rogaland».

Karmøy kirkelig fellesråd sender nå forslag til forskrift om gravplassvedtekter på høring. Høringsinstanser er Karmøy kommune, relevante gravferdsbyråer, gravsteinsfirmaer og tros- og livssynssamfunn i Karmøy kommune. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.

Høringssvar sendes til post@karmoykirken.no

Frist for å sende inn høringssvar er 16. juni 2022.

 

 

Nåværende vedtekter for gravplassene i Karmøy ble fastsatt av Karmøy kirkelig fellesråd 26.10.2016, sak 23/16. §10 Navnet minnelund ble vedtatt som et midlertidig tillegg til vedtektene i møte 27.10.2021, sak 22/21.

Forslag til forskrift om gravplassvedtekter i Karmøy kommune, Rogaland baserer seg på mal for gravplassvedtekter utarbeidet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Etter at ny forskrift er godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, kunngjøres den i Norsk Lovtidend (Lovdata), jf. forvaltningsloven § 38. Vesentlige endringer fra vedtektene av 2016 er kort kommentert nedenfor.

 

§ 1 er endret i samsvar med mal fra Statsforvalteren. Her framgår det at gravplassene er underlagt Karmøy kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde. Gravplasstilhørighet omtales nå i § 4 i stedet for i § 1. Det er i forslaget presisert tydeligere hvem som har rett til gravplass i kommunen. Dette fremkommer i annet og tredje ledd. Det spesifiseres ikke hvilke konkrete gravplasser som bør benyttes til den enkelte innbygger. Dette er i samsvar med gravplassloven §§ 2 og 6.

I § 2 fremkommer definisjoner av begreper.

 

§ 3 presiserer regler for ferdsel på gravplassene.

§ 11 omhandler navnet minnelund. Navnet minnelund er nytt i Karmøy. Per i dag finnes dette på Avaldsnes gravplass, og ble tatt i bruk i 2021. Navnet minnelund er ikke del av gravplassvedtektene vedtatt 21.12.2016 av Karmøy kirkelig fellesråd. Det er imidlertid vedtatt en paragraf, «§10 Navnet minnelund», i nåværende vedtekter som en midlertidig tilføyelse frem til nye vedtekter er fastsatt.

§ 12 omhandler regler for bruk av bårerom.

§ 14 fastsetter regler for arbeid på gravplassene.

Her er lenke til utkast til nye vedtekter, og gjeldende vedtekter for Karmøy kirkelig fellesråd.

Tilbake