Sokneprest i Karmøy prosti med Veavågen sokn som tjenestested


Stavanger bispedømmeråd søker sokneprest i 100 % stilling i Karmøy prosti med Veavågen sokn som tjenestested. I stillingen inngår 30 % arbeid som kateket i soknet.

Vi søker en sokneprest som gjerne tar lederansvar og som kan virke samlende. Både innad i en engasjert menighet og utad i mangfoldet av kristent arbeid som foregår i bygda, blant annet Forsamlingen på Veavågen bedehus og Den frie evangeliske forsamling Klippen.
Soknepresten er sammen med menighetsrådet og administrasjonsleder en drivkraft i det strategiske arbeidet og skal medvirke til utvikling av menigheten. Vi søker en person som har evne til å inspirere til innsats, være kreativ, nytenkende og ønsker å gjøre kirken kjent i nærmiljøet. Menigheten ønsker seg en tydelig prest med evne til å kunne kommuniserer med, og forkynne til hele bredden av folkekirken.

Veabygda er tradisjonelt en fiskerbygd, hvor fiske, sjøfart og offshore virksomhet fortsatt er viktige næringsveier. Positivitet, pågangsmot og god dugnadsånd er stikkord som beskriver Veabuen godt. Veavågen er en aktiv menighet med tilbud til alle aldersgrupper. Det er fokus på familiearbeid, ungdomsarbeid og gudstjenesteliv. Menighetens visjon er: Kristent Fellesskap For Alle. Det er god oppslutning om gudstjenesten og mange engasjerte frivillige som er organisert i gudstjenestegrupper. Frivillige medarbeidere er en stor ressurs i menighetens arbeid. Menigheten har et godt samarbeid med skolene.

Karmøy prosti består av 8 sokn og har 9 prestestillinger. Folketallet i hele prostiet er ca 42000, hvorav ca 79 % er medlemmer i Den norske kirke.
Soknepresten vil ha hovedansvar for menighetsarbeidet i Veavågen og samtidig inngå i samarbeidsområdet sør i Karmøy prosti. Falnes, Ferkingstad, Åkra og Veavågen sokn.

Soknepreststillingen lyses ut i 100 %, men har en todelt finansiering. 30 % av stillingen finansieres med midler fra Karmøy kirkelig fellesråd. Dette er midler avsatt til kateketstilling i Veavågen sokn. 30 % prosent av stillingen knyttes opp mot undervisning. Soknepresten får hovedansvar for planlegging og gjennomføring konfirmantundervisningen, og tar ellers del i menighetens trosopplæring. Soknepresten har også ansvar for samarbeidet mellom skole og kirke, Menigheten feirer i snitt to gudstjenester i måneden. Det betyr at soknepresten må påregne å holde noen gudstjenester i andre av prostiets kirker.

Veavågen kirke ble oppført i 2009. Kirken har tjenlige lokaler for menighetens allsidige arbeid. Et stort og godt kirkerom, hvor også ny altertavle kom på plass denne våren. Soknepresten har kontor i kirken sammen med andre ansatt i menigheten. Daglig leder (20 %), trosopplærer (80 %), ungdomsarbeider (30 %) og musikalsk leder (30 %)

Noen nøkkeltall for Veavågen menighet.
Innbyggere: 3000
Medlemmer i Den norske kirke: 2303
Gjennomsnittlig deltagerantall på forordnede gudstjenester: 214
Konfirmanter 2019: 16

Arbeidsoppgaver
 • Utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke
 • Gå inn i bakvaktsordningen i Karmøy prosti – samarbeidsområde sør.
 • Gå inn i beredskapsordningen i Stavanger bispedømme
 • Utvikle og virkeliggjøre menighetens strategi i samarbeid med daglig leder, menighetsråd og øvrige medarbeidere
 • Bidra aktivt og positivt til samarbeid og utvikling i Karmøy prosti og kirken i Veavågen
 • Gudstjenester og tjenesteuker etter planlagt turnus i prostiet
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av konfirmantundervisning
 • Ansvar for samarbeid mellom skole og kirke.
 • Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrig stab
 • Medlem  Veavågen menighetsråd
 • Medlem av gudstjenesteutvalget og koordinerer gudstjenestegruppene.
 • Medlem av styringsgruppen for trosopplæring
 • Ansvarlig for oppfølging av frivillige medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • Vilje og evne til samarbeid med andre
 • Ta aktiv del i arbeidet med å utvikle og gjennomføre strategiske planer
 • Selvstendig, ryddig, fleksibel og kreativ
 • Gode evner til å knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Evne til å møte mennesker i alle aldre og livssituasjoner
 • Evne til å forstå samtiden og peke ut veier framover i en tid med endringer i kirke og samfunn
 • Kunne forkynne og formidle på en relevant måte til mennesker i dag
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende. 
 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse etter ordningen for prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for prester i Den norske kirke og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige krav som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes derfor om å utforme en egenpresentasjon i sin søknad, som svarer på de utfordringer som fremkommer i utlysningsteksten.
 • Målformen er bokmål.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil. 
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting (jfr. § 30 i likestillings- og diskrimineringsloven).
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Alle søkere må søke elektronisk.

Søk her

Tilbake