Fem kandidater til å bli biskop i Stavanger


Stavanger bispedømmeråd har nominert to kvinner og tre menn som kandidater til å bli biskop etter Ivar Braut. Her kan du lese om bispekandidatene.

Leder for Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit, er glad for engasjementet som har vært rundt nominasjonen. Da rådet ba om forslag til navn fra offentligheten, fikk man 53 ulike navn fra 288 forslagsstillere. Etter intervjuer og behandling i rådet, står det igjen fem kandidater som rådet mener vil være godt egnet til å bli biskop i Stavanger bispedømme.

- Det har vært viktig for oss å sette sammen en bred liste, som avspeiler et mangfoldig bispedømme. Samtidig er dette en sterk og god liste vi er svært fornøyde med. Vi vet at alle disse ville kunne bli gode biskoper i Stavanger, sier Grastveit.

Avstemningen i bispedømmerådet den 19. oktober var hemmelig, og foregikk ved at rådets medlemmer skrev hver sin lapp med tre navn. De fem som fikk flest stemmer, ble kandidater til å bli Stavangers neste biskop.

Dette er de fem nominerte: (i alfabetisk rekkefølge)

  • Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme
  • Helge Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme
  • Alf Petter Bu Hagesæther (59) feltprost/sjef for feltprestkorpset
  • Håkon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme
  • Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger 


Mer om de nominerte:

(Klikk på bildene for større utgaver)

 

Marta Botne - klikk for større utgaveMarta Botne har vært prost i Ofoten siden 2017. 

Før det var hun sokneprest i Råholt i Øvre Romerike. 
Hun har vært folkehelsekoordinator i Eidsvoll kommune og kapellan i Oppegård. 
Botne har også vært generalsekretær i Norges KFUK-Speidere. 
Hun har vært geistlig medlem i Borg bispedømmeråd og nestleder i   Presteforeningens stiftsstyre i Borg.

- Om jeg blir biskop i Stavanger bispedømme vil jeg bidra til samhold og nytt mot. Å bygge broer og tunneler for godt samhold, er et godt bilde på hvordan jeg vil være biskop. Vi skal sammen være en levende kirke med dagens og fremtidens utfordringer. Jeg vil møte alle folk med respekt, bygge tillit og være samlende med et tydelig og klart vitnesbyrd om Kristus.
Strategiplanen for bispedømmet vil jeg holde høyt: Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.

Les CV og interjvu med Marta Botne

 

 

Helge Gaard - klikk for større utgaveHelge Sylfest Gaard har vært prost i Karmøy siden 2006.

Han har vært sokneprest i Avaldsnes, kapellan i Tysvær og NMSs representant på Madagaskar, samt misjonsprest, lærer og rektor på bibel- og presteskole på Madagaskar. 
Han har vært styreleder for Stiftelsen Kirkens Familievern og er leder i NMSs landsstyre.

"Jeg kjenner godt hele bispedømmet og vil kunne gå inn i arbeidet fra første dag. Jeg vil gå inn med kjennskap, fleksibilitet, dyrke mangfoldet og med et mål om at kirken i Rogaland skal dele troen på Jesus til flest mulig. Med min erfaring fra å bo i et annerledes land, har jeg bakgrunn for å forstå det flerkulturelle Rogaland. Jeg har også et nært forhold til organisasjonslivet i Rogaland, fra misjons­organisasjoner til idrettsbevegelsen som vil kunne gjøre det mulig å forene mange gode krefter og sammen gjøre Rogaland til et enda bedre sted å leve med en åpen himmel over livet."

Les CV og intervju med Helge Gaard

 

 

Alf Petter Bu Hagesæther - klikk for større utgaveAlf Petter Bu Hagesæther har vært feltprost siden 2008.

Han har vært studieleder for Forsvarets høyskole og stabsprest for Hæren. Han har også vært kapellan i Stokka menighet i Stavanger. Han har vært medlem av Forsvarssektorens etiske råd.

"Jeg kan først og fremst tilføre strategisk og åndelig ledelse, slik at budskapet om Jesus Kristus når ut til dagens mennesker, at budskapet oppfattes som trosrelevant og etisk aktuelt.  Videre har jeg særlig noe å tilføre innen lagspill, omdømmebygging og mangfoldssatsning."

Les CV og intervju med Alf Petter Bu Hagesæther

 

 

Haakon Kessel - klikk for større utgaveHåkon Kessel har vært sokneprest i Ræge menighet siden 2013.

Han har vært lærer på VID vitenskapelige høgskole, lektor på skoleskipet Gann og vært utsending og prest i Japan for NMS i tre omganger på 80-, 90- og 2000-tallet. 
Han er nemdmedlem i UNE og har vært nestleder i utvalg for oppvekst i Sola kommune.

"Jeg vil oppmuntre de ansatte i den tjenesten de utfører i lokalmenighetene. Jeg ønsker å fremheve de frivillige og den innsatsen de gjør.  Her har Stavanger bispedømme store ressurser. Mye av kirkens liv framover vil avhenge av hvordan vi involverer og motiverer de frivillige og at man opplever eierskap til sin kirke. 
Først og sist vil jeg bidra med forkynnelse for å åpne opp Bibelens budskap om Jesus for vår tid og for våre liv."

Les CV og intervju med Håkon Kessel

 

 

Anne Lise Ådnøy - klikk for større utgaveAnne Lise Ådnøy har vært domprost i Stavanger siden 2011.

Hun har vært sokneprest i St. Petri i Stavanger, ungdomsprest/kapellan i Hundvåg og sokneprest i Edøy, Ytre Nordmøre prosti.

"Jeg tror jeg kan lede gjennom godt samarbeid med andre. Jeg vil i tilfelle bli den første kvinnen som innehar biskopsembetet. Jeg tror ikke kjønn er uvesentlig, og mener vi som kirke står sterkest når begge kjønn bidrar på alle nivå. Viktigere enn kjønn og kjønnsroller er nok min teologiske forankring i en nordisk folkekirke-teologi som både er evangelisk og har blikket vendt utover og framover."

Les CV og intervju med Anne Lise Ådnøy

 

Prosessen videre:

7. november er frist for supplerende nominasjon, etter egne regler.

Fredag den 9. november kl. 18.00 i St. Petri kirke blir det offentlig presentasjon av bispekandidatene.  Kandidatene blir presentert i en samtale der målet er å belyse sentrale områder av bispegjerningen, slik at stemmegiverne skal bli bedre kjent med kandidatene. Presentasjonen vil både bli streamet og tilgjengelig på nett i stemmeperioden.

Etter at kandidatene er presentert, inviterer Kirkerådet til en bred avstemningsrunde, som avsluttes 3. januar. Den omfatter menighetsråd, prester og vigslede kantorer, diakoner og kateketer i Stavanger bispedømme, proster i hele landet, ungdomsrådet i Stavanger bispedømme (nytt etter Kirkemøtet 2018) og representantene fra de teologiske utdanningsinstitusjoner med tale- og forslagsrett på Kirkemøtet og lederne av de praktisk-teologiske utdanningene ved disse institusjonene. Også representantene fra Ungdommens kirkemøte med tale- og forslagsrett på Kirkemøtet er stemmeberettiget (nytt etter Kirkemøtet 2018).

10. januar, etter at stemmegivningen er avsluttet, skal bispedømmerådet gjøre en prioritering blant tre som har fått flest stemmer, og gi en begrunnelse for det til Kirkerådet. Også biskopene skal gi sine begrunnede anbefalinger til Kirkerådet.

På Kirkerådets møte 24.-25. januar tilsettes en av de tre kandidatene som har fått flest stemmer.

 

Tilbake